قوانین و مقررات

صرافی ماندگار کلیه خدمات خود را با توجه به قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده و در چهارچوب این قوانین امور صرافی مشتریان عزیز را مرتفع می نماید.